مخازن سرد

شرکت هدکو هم اکنون به عنوان یک شرکت پیشرو در ایران به شمار می رود که طراحی ، ساخت و نصب مخازن سرد با محدوده دمایی تا 50- درجه سانتی گراد در شرایط متفاوت سایت ها ، ظرفیتها ، سرویس ها و انواع مختلف به موفقیت به انجام رسانده است.

هدکو قادر به طراحی انواع متفاوتی از مخازن سرد شامل موارد ذیل می باشد :

 

 • Single Containment
 • Double Containment
 • Full Containment
 • Membrane Tank
1

  هدکو طراحی کامل مخازن سرد شامل موارد ذیل را به انجام می رساند :

 

 • طراحی مکانیکی
 • طراحی حرارتی
 • نرخ Boil-off
 • عایق
 • فونداسیون
 • Frost heaven
 • Roll over
 • پمپ های مخازن

 

لیست مدارک تحویل شدنی مرتبط به شرح ذیل می باشد :

 

 • PID & PFD
 • نرم افزار طراحی برای مخازن سرد ( طراحی مکانیکی و حرارتی )
 • بازنگری های ایمنی مانند  HAZOP ، SIL و تحلیل درخت خطاها
 • مشخصات فنی مورد نیاز ( مواد ، عایق و….)
 • دستورالعمل و روشهای اجرایی ساخت ، نصب ، بازرسی ، راه اندازی و بهره برداری

 

طراحی مکانیکی و حرارتی مخازن توسط هدکو و بر اساس الزامات مشابه از تامین کنندگان تضمین می کند.